Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ Copy
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004

Nhà máy đạm phú mỹ
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc : Hạ tầng / xây dựng / công tác khác
Thời gian : 2002-2004